15-00 — Лот №1 «Дистилляционная опреснительная установка ГТПИ-2 (Строительство здания электрощитовой)»; (Протокол вскрытия, протокол итогов)

15-00 - Лот №1 «Дистилляционная опреснительная установка ГТПИ-2 (Строительство здания электрощитовой)»; (Протокол вскрытия, протокол итогов)2012.07.18-15-00 — Лот №1 «Дистилляционная опреснительная установка ГТПИ-2 (Строительство здания электрощитовой)»; (Протокол вскрытия, протокол итогов.

ТОО «МАЭК-Казатомпром» объявляет о проведении открытого тендера по закупке работ.

Лот №1 «Дистилляционная опреснительная установка ГТПИ-2 (Строительство здания электрощитовой.

Лот №2 «Дистилляционная опреснительная установка ГТПИ-2, 3 (Строительство зданий насосных и теплового пункта.

Лот №3 «Монтаж дистилляционной опреснительной установки ГТПИ-2,3 ЗПДиПТВС.

Работы должны быть выполнены в ТОО «МАЭК-Казатомпром», города Актау, Республики Казахстан.

Подробная спецификация закупаемых работ, их количество и сроки выполнения указаны в тендерной документации.

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям, указанным в п.22 Правил осуществления закупок акционерным обществом АО Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления.

Пакет тендерной документации можно получить в срок не позднее 15.00 часов 17 июля 2012 г . включительно по адресу: Мангистауская область, 130000, г. Актау, Промзона, а/я №248 или в здании 210 ТОО «МАЭК-Казатомпром», 1 этаж, кабинет №103 Сметно-договорной группы, с 8.00 до 16.00 часов или по электронной почте по адресу: e-mail.

Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в ТОО «МАЭК-Казатомпром» по адресу: 130000, Мангистауская обл. г. Актау, промзона, ТОО «МАЭК-Казатомпром» или ТОО «МАЭК-Казатомпром», здание 210, 1 этаж, кабинет №103 «сметно-договорная группа.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 14.00 часов 18 июля 2012 г.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться с 15.00 часов 18 июля 2012 г . в здании управления ТОО «МАЭК-Казатомпром» в кабинете №100.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефонам.

«МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС келесі жұмыстар бойынша жұмыстарды сатып алу жөнінде ашық тендер өткізетіндігі туралы хабарлайды.

Лот №1 «ГТПИ-2 дистилляттық тұщыту қондырғысы (электроқалқан ғимаратының құрылыс.

Лот №2 «ГТПИ-2, 3 дистилляттытқ тұщыту қондырғысы (Сорғы және жылу түйіні ғимаратының құрылысы.

Лот №3 «ДӨжӨЖСЖЗ ГТПИ-2,3 дистилляттық тұщыту қондырғысын құрастыру.

Жұмыстар Қазақстан Республикасы, Ақтау қаласы, «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС –де орындалуы тиіс.

Сатып алынатын жұмыстың толық сипаттамасы, көлемі және орындалу мерзімі тендерлік құжаттамада көрсетілген.

2009 жылдың 18 қарашадағы «Самрұқ-Қазына» АҚ директорлар Кеңесі Шешімімен бекітілген, меншікті және сенімді басқару құқындағы «Самрұқ-Қазына Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ мен дауыс беруші акцияларының (қатысу үлесі) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама «Самрұқ-Қазына» АҚ-на жататын мекемелермен сатып алуды жүргізу ережесінің 22т. көрсетілгендей, барлық талаптарға жауап бере алатын барлық ықтимал жеткізушілер тендерге жіберіледі.

Тендерлік құжаттамалар пакетін 2012 ж. 17 шiлде 15.00 сағаттан кешіктірмей Маңғыстау облысы, 130 000, Ақтау қаласы, Өндірістік аймақ, а/ж №248 немесе «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС 210 ғимарат 1 қабат, № 103 кабинеттіндегі Сметалық-шарт тобынан 8.00сағ. бастап 16.00сағ. дейін немесе электрондық поштадан e-mail: адресі бойынша алуға болады. веб-сайтына орналасқан тендерлік құжаттамаларды алған ықтимал жабдықтаушылар, ықтимал жабдықтаушылар журналына тіркелуге міндетті.

Ықтимал жабдықтаушылар тендерге қатысуға берілетін тендерлік өтінімдерді конвертке хаттап, мына мекен-жай бойынша тапсырады (жолдайды): 130 000, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, Өндірістік аймақ, «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС немесе «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС, 210 ғимарат, 1 қабат, 103 кабинет, сметалық-келісім шарт жасау тобы.

Тендерге өтініш берудің соңғы күні 2012 ж. 18 шiлде сағат 14.00-ге дейін.

Тендер өтініштері салынған конверттер 2012 ж. 18 шiлде 15.00 сағаттан бастап «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС басқармасы ғимаратының №100 кабинетінде ашылады.

Ықтимал жабдықтаушылар тендерлік өтініштер конвертін ашу рәсіміне қатысуларына болады.

Қосымша ақпараттар мен анықтамаларды мына телефондар бойынша алуларыңызға болады: Т/ факс: 8(7292), 564-335, 564-762, 564-882, 31-43-64.

Добавить комментарий